Apel o sponsorowanie potrzeb Polskiego Kościoła w Marayong

fot. EA

Już przyszedł ten czas kiedy Komitet Pomocy Duszpasterskiej przy kościele Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Królowej Polski w Marayong, zaprasza wszystkich ambitnych przedsiębiorców do sponsorowania „Lucky Door Prizes” w naszym Rodzinnym Balu Sylwestrowym w tym roku. Każda nagroda ma wartość od $100 do $150 i jest jedną z głównych atrakcji Balu Sylwestrowego. Przyjmujemy donacje produktòw o podobnej wartości, bony, a nawet czek, który pozwoliłby nam sfinansować nagrodę w firmowej nazwie.

Musimy rozszerzyć naszą bazę sponsoringową, aby poszerzyć możliwości udziału wielu innych polskich firm w naszym sukcesie. W tym roku modlimy się, aby wzbudzić większe zainteresowanie rozwijaniem trwałej więzi i formować formalną wspólnotę sponsorów, aby umożliwić pewność w rozszerzaniu naszej misji do służenia duchowym potrzebom naszych polskich wiernych w przyszłości. Nasz polski Marayong służy duchowym i moralnym potrzebom naszej społeczności znakomicie! Możemy zagwarantować, że wierni którzy uczestniczą z właściwą postawą w naszych tradycyjnych liturgiach katolickich będą wolni od duchowych dolegliwości, które są główną przyczyną chaosu w życiu innych.

Polski Marayong powstał dzięki ofiarom zubożałych polaków którzy przeżyli okropność II wojny światowej, która zniszczyła ich dzieciństwo i pozbawiła ich możliwości formalnego wykształcenia. Byli to zwykli ludzie z klasy robotniczej, którzy ciężko pracowali za marne pieniądze, ale byli dosyć zaradni, aby zbudować dom dla swoich rodzin.

Budowanie Marayong było doskonałym sposobem, w jaki nasi pionierzy mogli dziękować Bogu i Jego Kościołowi katolickiemu za ich silną wiarę, niezbędną do przetrwania i pokonania bezprecedensowego bezbożnego barbarzyńskiego terroru, z którym zmuszeni byli zmierzyć się podczas drugiej wojny światowej. Ponadto chcieli pozostawić przyszłym pokoleniom polonijnym niezwykle dobroczynny dobytek, w którym następne pokolenia mogłoby praktycznie wzmocnić swoją własną wiarę w tradycyjny, polski sposób: taka istotna broń, by poradzić sobie z wszelkimi trudnościami, jakie może przynieść. Gdyby polska społeczność chciała dzisiaj zbudować taki kościół, prezbiterium i salę, kosztowałoby ich to ponad $10,000,000. Taki jest cud zdolności naszych przodków.

Oczywiście, będziemy uznawać sponsorów, tak że wartość promocyjna dla sponsoròw będzie znacznie przekraczała wartość sponsorowanej nagrody. Posiadamy ekspertyzę, aby dźwignąc Wasz datek i wydatnie zwiększyć jego zdolność do promowania dobra w świecie. Jednak ważniejszą korzyścią dla firm i osób posiadających środki finansowe, które dołączą się do naszej proponowanej wspólnoty sponsorskiej, jest emocjonalna satysfakcja z duchowego powiązania i kontynuacja wizji naszego Złotego pokolenia pionierów. To pokolenie z nadludzką walecznością, które stawiało opór hitlerowskiej pladze na powstaniu warszawskim; które stało w obliczu komunistycznej tyranii w Katyniu; i które zbudowało polskie Marayong. Więc, mogą z dumą uśmiechać się do ciebie z aprobatą w niebie! Na pewno nie ma dla ciebie większego honoru!

W ubiegłym roku polski kościół w Marayong obchodził 50 rocznicę powstania. Potrzeba sukcesu naszego napędu do sponsorowania jest podkreślana przez stale rosnące nakłady finansowe, których zwykle oczekuje się utrzymania budynków na ich drodze do stulecia.

Komitet Kościelny jest niezmiernie dumny z tego, że działamy przy kosztach administracyjnych w wysokości $0 aby zapewnić wiarygodność naszej działalności charytatywnej. Jesteśmy bardzo świadomi, że jesteśmy Kościołem katolickim, a nie biznesem. Nic nie marnujemy i optymalnie wykorzystujemy wszystkie nasze ograniczone zasoby. W miarę możliwości korzystamy z usług wolontariuszy. Ich usługi pozwalają nam zaoszczędzić co najmniej $50 000 rocznie na konserwację budynków, usługi kawiarenki, koszenie trawników i ogrodnictwo, zarządzanie nieruchomościami, usługi księgowe i finansowe oraz sprzątanie kościelne. Pozyskujemy fundusze tylko na pokrycie niezbędnych wydatków, w których nie możemy znaleźć wolontariuszy ani sponsoringu. W związku z tym musimy płacić za ubezpieczenia majątkowe, ważne konserwację i poprawę własności, światło, energię elektryczną i gaz, opłaty za wodę, koszty zbierania odpadów, koszty liturgii i eksploatacji samochodów przez księży. W ostatnich latach koszty te wahały się od $75,000 do $95,000 rocznie w zależności od zakresu wymaganej kosztów zabezpieczeniowych. Na przykład obecnie prowadzimy poważny drenaż, aby zapobiec zniszczeniu przez wodę fundamentów kościoła, kosztujący $37,000. Tak więc tegoroczne koszty wyniosą ponad $100,000. Do tej pory byliśmy w stanie poradzić sobie z konserwacją kosztującą dziesiątki tysięcy dolarów. Jednak w nadchodzącej przyszłości będziemy musieli zapewnić koszty utrzymania i ulepszenia budynków wynoszące setki tysięcy dolarów, jak można by oczekiwać w przypadku budynków o tak ważnym dziedzictwie.

Do chwili obecnej obciążenia te były głównie ponoszone przez naszych polskich wolontariuszy i rencistów mieszkających w okolicy Marayong i Blacktown. Przecież wizja naszych pionierów była taka, żeby Marayong, służył ludziom polskiego pochodzenie z całego Sydney i jego sąsiednich regionów, jeśli nie całej Nowej Południowej Walii.

Marayong pozostanie polskim, dopóki ludzie o polskim dziedzictwie będą konsekwentnie wykorzystywać udowodnioną umiejętność Marayong do zapewnienia im znaczącej przewagi w ich ludzkim życiu. Nie ma wątpliwości, że inne społeczności z zazdrością spoglądają na potencjał naszego polskiego ośrodka w tym miejscu. Obecne wykształcone i zamożne pokolenie nie musi niczego budować. Musi jedynie utrzymać to, co zostało im dane przez ich przodków. Byłby to wielki wstyd dla obecnego pokolenia, gdyby przez swoje zaniedbania zdradzili wizje naszych odważnych polskich pionierów i tchórzliwie przekazały Marayong na korzyść innych.

W celu zmaksymalizowania korzyści dla przedsiębiorców, prosimy skontaktować się z ks Henrykiem Zasiurą , tel: (02) 9626 7268 lub kom: 0421 878 185. aby umowę sfinalizować jak najszybciej.

Za Komitet Kościelny, Janek Molski


Once again the Church Committee of Our Lady of Częstochowa, Queen of Poland, Catholic Church at Marayong, takes great pleasure inviting all ambitious businesses to sponsor “Lucky Door” prizes for our Family St. Sylvester’s (New Year’s) Eve Ball for 2017. Each of our prizes is usually valued between $100 to $150 and is one of the key attractions of this event. Perhaps you may have a product of similar value, gift vouchers, or even a cheque that would enable us to fund prizes in your business’ name.

We must extend our sponsorship base to widen the opportunity of many more Polish businesses to share in our success. This year we pray to arouse greater interest in developing a more permanent relationship and form a formal brigade of sponsors to provide certainty in expanding our mission to serve the spiritual needs of our Polish faithful in the future. Our Polish Marayong serves the spiritual and moral needs of our community superbly! We can guarantee that our faithful participating in our traditional Catholic Polish liturgies with the right attitude are free of spiritual maladies that are the prime cause of chaos in the lives of others.

Polish Marayong was constructed through the sacrifices of impoverished Polish survivors of the horrors of WW2 that destroyed their childhood and robbed them of the opportunity of a formal education. These were ordinary working class folk who toiled for penury but still had the nous to build a home for their family. Building Marayong was the perfect way our Pioneers could thank God and His Holy Catholic and Apostolic Church for their robust faith necessary to survive and vanquish the unprecedented Godless barbaric terror they were forced to confront during World War 2. Furthermore they wanted to leave future Polonian generations an outstandingly beneficial asset where the next generation could practically strengthen their own faith in the traditional civilised Polish way: so crucial a weapon to cope with whatever difficulties life may throw in their path. If the Polish community wanted to construct such architecturally acclaimed Church, Presbytery and Hall today, it would cost them in excess of $10,000,000. Such is the miracle of the ability of your forefathers.

Of course, we will appropriately acknowledge the prize sponsors such that the promotional value to your business will significantly exceed the value of your sponsored prize. We have the expertise to leverage your donation and considerably amplify its ability to promote good in the world. But the more important benefit for businesses and people with financial means joining our proposed sponsorship brigade is the emotional satisfaction of being spiritually associated and continuing the vision of our Golden generation of pioneers. That generation with the superhuman courage to resist the Nazi scourge at the Warsaw uprising; that stood up to communist tyranny at Katyn; and that built Polish Marayong. Well may they proudly smile at you with approval from heaven! Surely there is no other greater honour for you!

Last year Polish Marayong celebrated its 50th Anniversary. The need for success of our sponsorship drive is underscored by the ever increasing financial outlays usually expected to maintain buildings on their way to their centenary.

Our Church Committee is extremely proud that we operate at $0 administrative expenses to provide credence to our charitable integrity. We are very cognisant we are a Catholic Church and not a business. We waste nothing and use all our scarce resources optimally. We use volunteers wherever possible. Their services save us at least $50,000pa for building maintenance, canteen services, lawn mowing and gardening, property management, accounting and financial services, and church cleaning. We raise funds only to cover necessary expenditure where we can’t find volunteers or sponsorship. Thus we need to pay property insurances, major maintenance and property improvements, light, power and gas, water rates, waste collection, liturgical and priests’ motor vehicle running costs. In recent years such costs have ranged to between $75,000pa and $95,000 pa contingent upon the extent of maintenance required. For example, we are currently undertaking major drainage to prevent water from damaging the Church foundations costing $37,000. So this year’s costs will run to over $100,000. So far we have been able to cope with maintenance costing tens of thousands of dollars. However in the approaching future, we will have to provide for maintenance costs and capital improvements costing hundreds of thousands of dollars, as would be expected for buildings of such important heritage.

To date, these cost burdens have been mainly borne narrowly by our Polish working class volunteers and pensioners in the Blacktown municipality. Yet the vision of our pioneers was for Marayong to serve people of Polish heritage in the catchment area of the whole of greater Sydney and its neighbouring regions if not the whole of NSW.

Marayong will only remain Polish as long as people of Polish heritage make consistent use of its proven ability to provide them with a significant advantage in their lives. Let there be no doubt that other communities are looking askance with envy at the potential of our Polish Marayong. The present educated and wealthy generation does not have to build anything. It merely has to maintain what has been gifted to them by their forefathers. Indeed it would reflect great shame upon this generation if they negligently betrayed the vision of our courageous Polish pioneers and cowardly surrendered it to the benefit of others.

To maximise your benefits, please contact Father Henryk Zasiura to strike a deal as soon as possible on tel: (02) 9626 7268 or mobile: 0421 878 185.

For and on behalf of the Church Committee,  John Molski