Zapisy do Europejskiej Akademii Dyplomacji – The European Academy of Diplomacy

Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) jest pozarządową organizacją non-profit, z dwunastoletnim doświadczeniem w kształceniu młodych liderów, mającą obecnie 5500 absolwentów z ponad 75 krajów. Wielu absolwentów EAD z sukcesem ukończyło aplikację dyplomatyczno-konsularną, pozytywnie zdało egzaminy European Personnel Selection Office (EPSO) i podjęło pracę w instytucjach Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy czy Banku Światowym. Wielu zagranicznych alumnów AMD pracuje obecnie w swoich narodowych ministerstwach spraw zagranicznych.

XIV edycja Akademii Młodych Dyplomatów pozwala na doskonalenie umiejętności praktycznych, uzupełniając w ten sposób ofertę akademicką. Program umożliwia także poszerzenie sieci kontaktów międzynarodowych oraz przyczynia się do promocji Polski i podtrzymywania więzi młodego pokolenia z Ojczyzną i językiem polskim. Uczestnicy mają możliwość spędzenia 7 weekendów w Warszawie oraz 1 w Krakowie, w ramach jednej z trzech specjalizacji: International Organizations (w j. angielskim), International Security (w j. angielskim) oraz Polska Służba Zagraniczna (w j. polskim). 

Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 czerwca br. Najlepsi kandydaci mają możliwość ubiegania się o stypendia (aplikacje stypendialne przyjmujemy do 31 maja br.). Więcej informacji można znaleźć na stronie programu: https://diplomats.pl/akademia-mlodych-dyplomatow


The European Academy of Diplomacy (EAD) is a non-for-profit, nongovernmental institution with over 12 years’ experience in educating future leaders, which today include over 5,500 alumni from over 75 countries. Many graduates from the EAD have successfully passed the European Personnel Selection Office (EPSO) exams, and have gone on to work for European institutions, but also other international organisations such as the United Nations, Council of Europe or the World Bank. We are proud to say that a number of our former students also work in Ministries of Foreign Affairs and a variety of public institutions of their respective countries.

The 14th edition of the European Academy if Diplomacy allows participants to polish practical skills thus complementing their formal education. It allows to expand their network of professional and personal contacts and, since the group are highly international, it also promotes Poland. By inviting participants to Warsaw and Cracow it builds on efforts of Polish communities abroad aiming at sustaining and strengthening ties with the Homeland and Polish language. The participants can choose one of three specialisations: International Organisation (held in English), International Security (held in English) and Polish Foreign Service (held in Polish). 

The application deadline is 30 June 2017. Candidates fulfilling the criteria can apply for scholarships (scholarship application deadline: 31 May 2017). Detailed information and application can be found here: https://diplomats.pl/academy-of-young-diplomats