„Pamięć Pokoleń 2016”

Zjazd i konferencja „Pamięć Pokoleń 2016”
17-19 września, 2016 r. w Warszawie

Express Australijski, Polish-Australian ExpressFundacja Kresy-Syberia zaprasza na zjazd i konferencję „Pamięć Pokoleń 2016”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 17-19 września 2016 r. z okazji 75. rocznicy „amnestii” i zwolnienia Polaków z sowieckiej niewoli. Podczas zjazdu i konferencji będzie możliwość spotkania żyjących świadków tych wydarzeń oraz potomków Kresowian i Sybiraków z całego świata.

Powstała w 2001 r., grupa dyskusyjnej Kresy-Syberia ma cel upowszechniania, upamiętniania i badania losów obywateli II RP, walczących o życie i wolność na kresach wschodnich i na przymusowej tułaczce. Dyskusje w internecie prowadzoną czlonkowie grupy www.facebook.com/KresySiberia.
Dwujęzyczna grupa zrzesza ponad 1200 członków z całego świata – Kresowian, Sybiraków i Kombatantów, a także ich potomków. Na skutek wydarzeń II wojny światowej, a w szczególności represji sowieckich, niemieckich i nacjonalistów ukraińskich, ich rodziny spotkały tragiczne losy podczas walki o przetrwanie i wolność: utrata mienia, aresztowania, rzeź z rąk okupanta, deportacje, wygnanie, tułaczka, walka w siłach zbrojnych na uchodźstwie – a następnie budowa nowego życia, wykorzenionego ze swoich stron ojczystych.

Działalność Grupy rozpoczęli początkowo przedstawiciele Polonii, mieszkający poza granicami Kraju, na Zachodzie. Coraz więcej członków z Polski i z krajów byłego ZSRS włącza się w działalność Grupy. Dzięki wzajemnej współpracy wielu członków odnalazło cenne informacje na temat losów swych rodzin w czasie II wojny światowej, doprowadzając czasem nawet do odnalezienia i pojednania się z członkami rodziny uważanych za zaginionych lub w ogóle nieznanych.

W 2008 r. członkowie Grupy Kresy-Syberia powołali do życia Fundację Kresy-Syberia z siedzibą w Warszawie. Następnie rozpoczęli prace nad unikalnym i dużym projektem portalu historycznego, którym jest Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia www.Kresy-Syberia.org, w którym są zamieszczone sale wystaw przedstawiających historię, wywiady ze świadkami przeżyć wojennych, skany zdjęć i dokumentów rodzinnych, oraz Ściana Hołdu z nazwiskami i biogramami osób, które przeszły przez te tragiczne wydarzenia.

Od kilku lat Fundacja Kresy-Syberia organizuje coroczne międzynarodowe zjazdy i konferencje „PAMIĘĆI POKOLEŃ”, podczas których spotykają się żyjący Kresowianie, Sybiracy i Kombatanci, świadkowie przeżyć wojennych, oraz ich potomkowie z całego świata.
Tegoroczny zjazd i konferencja „PAMIĘĆ POKOLEŃ 2016”, które odbędą się w Warszawie w dniach 17-19 września 2016 r., notują okazję 75. rocznicy tzw. „amnestii” i zwolnienia Polaków z sowieckiej niewoli. Są organizowane przez Fundację Kresy-Syberia wspólnie ze Związkiem Sybiraków, Domem Spotkań z Historią i Muzeum Katyńskim, przy wsparciu finansowym Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Podczas uroczystego obiadu, głównym prelegentem będzie Pani Senator Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa. A na zakończenie, będzie obfita Biesiada Kresowa. 

Uczestnicy Zjazdu wezmą udział w nastepujących spotkaniach i uroczystościach:
• Mszach św. upamiętniających losy Kresowian i Sybiraków,
• "Marszu Pamięci Pokoleń" od pomnika "Bitwy o Monte Cassino" do pomnika "Poległym i Pomordowanym na Wschodzie",
• Koncertach orkiestr państwowych i folklorystycznych kresowych,
• Odwiedzą nowe Muzeum Katyńskie w Cytadeli Warszawskiej,
• Warsztatach o rozwoju współpracy krajowo-polonijne w celu zachowania i promowania historii Kresów i uchodźstwa w okresie II wojny światowej,
• Wysłuchają prelekcji i zobaczą przedstawienia zaprezentowane przez gości z kraju i zagranicy,
• Zobaczą film i wysłuchają fragmentów powieści i poezji

Szczegółowe informacje i formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.PamiecPokolen.org.

Serdecznie zapraszamy!
Stefan Wiśniowski
Prezez Fundacji „Kresy-Syberia”
Fundacja@Kresy-Syberia.org Tel. +48 (22) 211 88 88


PRELEGENCI

Express Australijski, Polish-Australian ExpressANNA MARIA ANDERS COSTA jest polskim politykiem i działaczką polonijną, od 2016 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Jako senator IX kadencji, jest członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, zajmującą się opieką nad Polonią i Polakami za granicą, migracją obywateli polskich, w szczególności do państw Unii Europejskiej, więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacją prawną, inicjowaniem i koordynacją współpracy środowisk polonijnych, ochroną dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą. Anna Maria jest córką generała Władysława Andersa i Ireny Anders. Kształciła się na brytyjskim uniwersytecie w Bristol, gdzie ukończyła filologię romańską, a także na amerykańskim uniwersytecie w Boston, gdzie uzyskała tytuł MBA z ekonomii. Była zatrudniona w agendzie ONZ w Biurze Prasowym UNESCO w Paryżu oraz w przedsiębiorstwie branży naftowej. Po śmierci matki, została prezesem zarządu Fundacji im. Generała Władysława Andersa, zajmującej się m.in. udzielaniem stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego z państw dawnego ZSSR.


Express Australijski, Polish-Australian ExpressWŁADYSŁAW CZAPSKI mieszka we Wrocławiu, gdzie jest niestrudzonym działaczem na rzecz upamiętniania losów wojennych 20 tys. polskich dzieci wywiezionych na Sybir, a po zwolnieniu i ewakuacji, znajdujących się w Iranie, Libanie, Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii. Z jego inicjatywy, w 2013 r., komitet ocalonych zainstalował tablicę w Warszawie wyrażającą wdzięczność Narodowi Iranu za przyjęcie i ocalenie Polaków podczas wojny. Jest także aktywnym działaczem Koła Wychowanków Szkół Polskich Isfahan-Liban. Czapski urodził się w Drohiczynie Poleskim w styczniu 1938 r. Sowieci aresztowali ojca w 1940 r., a jego deportowali wraz z matką Janiną i siostrą Wandą na Sybir. Po zwolnieniu, zostali ewakuowani do Iranu, gdzie matka umarła, a dzieci przeżyły wojnę w Isfahanie i w Zouk Mikael w Libanie. Po powrocie do Polski, stale wyraża wielką wdzięczność Irańczykom za pomoc udzieloną Polakom w czasach, gdy Polski nie było na mapie świata. Pielęgnuje swoje wspomnienia szlachetności, niesamowitej otwartości i ludzkiej dobroci ze strony Iranu i gdziekolwiek jest, daję świadectwo historii, która była jego udziałem.


Express Australijski, Polish-Australian ExpressIRENA KOSSAKOWSKA CLARKE jest artystką i autorką książki, którą będzie wydana w listopadzie 2016 roku. „A Homeland Denied” (Ojczyzna Odmówiona) (ahomelanddenied.com) powstała ze wspomnień i doświadczeń jej ojca Wacława Kossakowskiego, młodego studenta Uniwersytetu Warszawskiego, którego spokojne życie zmieniło się dramatycznie 1 września 1939 r. Historia ojca zaczyna się od internowania w osławionym więzieniu w Kozielsku i wywózki do obozu pracy przymusowej na syberyjskim kole podbiegunowym. Opowiada o doznanym
cierpieniu i brutalności niemożliwej do wyobrażenia. Zniósł i był świadkiem potworności, które
dręczyły go przez resztę życia – niósł w sobie pamięć o przyjaciołach zamordowanych lub zamrożonych na śmierć w bezwzględnym swym okrucieństwem Sybirze. Zrządzeniem losu, wolność oznaczała, że bezkresne pola mroźnych nieużytków zostały zastąpione przez okrutną gorąc suchych pustyni Bliskiego Wschodu. Tam uczył się obowiązków żołnierza, by walczyć w kampanii włoskiej, pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią. Jednak pragnienie powrotu do ojczyzny nigdy go nie opuściło i gdy dopadała go rozpacz, przypominał sobie sielankowe życie przed wojną.


Express Australijski, Polish-Australian ExpressTOMASZ KUBA KOZŁOWSKI mieszka w Warszawie, gdzie jest popularyzatorem Kresów i autorem oraz koordynatorem programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią. Nieprzerwanie od ośmiu lat przygotowuje i prowadzi cieszące się ogromną popularnością: cykl 1000 gawęd „Opowieści z Kresów” oraz „Kino Kresowe”. Program Warszawskiej Inicjatywy Kresowej umożliwia upowszechnianie dziedzictwa Ziem Wschodnich poprzez różnorodne formy. Jest także współautorem monografii „Świat Kresów” oraz twórcą i właścicielem największej prywatnej, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, kolekcji materiałów dotyczących Kresów, obejmującej druki zwarte, ciągłe i ulotne, kartografika, archiwalia, ikonografię, antyki, przedmioty codziennego użytku i pamiątki. Zbiór ten jest podstawą wystaw, albumów oraz materiałem ilustrującym gawędy. Powstały również wystawy jego autorstwa „Świat Kresów” i „Wielka Wojna na Wschodzie (1914-1918) od Bałtyku po Karpaty”. Obydwu ekspozycjom towarzyszą wydane nakładem Domu Spotkań z Historią albumy. Został odznaczony brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Express Australijski, Polish-Australian ExpressARKADIUSZ OLSZEWSKI jest rysownikiem, grafikiem oraz producentem gier komputerowych i filmów animowanych. Mieszka w Pabianicach. Od jakiegoś czasu koncentruje się przede wszystkim na pracach związanych z polską historią. Jest autorem m.in. animacji „Ludobójstwo” [https://youtu.be/Pn1xzeQy1Lk], która miała premierę w Pabianicach 17 stycznia 2016 r. Produkuje również krótki film animowany o Żołnierzach Wyklętych. Jego obrazy pokazują historię Polski w bardzo wyrazisty i emocjonalny sposób. Tematyką sięga do Powstania Warszawskiego, Bitwy pod Chocimiem, Bitwy warszawskiej, Bitwy Pabianickiej (7 września 1939), Powstania Wielkopolskiego, Bitwy pod Połonką, oraz Dywizjonu Myśliwskiego 303. Mówi, że jest samoukiem i tylko przez chwilę studiował grafikę. Teraz tworzy głównie w technice malarstwa cyfrowego „digital painting” – malowanie na komputerze za pomocą tabletu, ale nie boi się również ołówka, długopisu czy maszynki do tatuażu. Galerię jego utworów można zobaczyć na stronie www.epainfo.pl/maluje-historie/.

Express Australijski, Polish-Australian ExpressADRIAN PAŁKA jest starszym wykładowcą na wydziale Media i Sztuka na Uniwersytecie Coventry. Jego zainteresowania badawcze oraz przedstawienia i instalacje interdyscyplinarne dotyczą polityki, kultury i sztuki Europy Środkowej i Wschodniej. Ostatnia praca dotyczy nakładanie się dźwięku i projekcji obrazu w dziełach pamiątkowych. Są to: instalacja „Kora i Motyle”, która był efektem artystycznym podróży badawczej na Syberię po śladach odziedziczonego pamiętnika wojennego (www.palkadiaries.com) oraz „Żelazna Kurtyna”, multimedialna impresja wspomnień z okazji upadku muru berlińskiego w 2014 roku (ironcurtain.coventry.ac.uk). Obecnie pracuje nad rozdziałem książki dotyczącej aspektu cyfrowego wyprawy syberyjskiej z planem wydania CDare, „Echa Cyfrowe: Przestrzenie na Dziedzictwo Kulturowe Nieuchwytne i Oparte na Przedstawieniu” oraz filmem o życiu swego ojca – dla Muzeum Miasta Leeds, zatytułowanym „Wygnanie do Yorkshire”.


Express Australijski, Polish-Australian ExpressDMITRIY PANTO urodził się w Kazachstanie, dokąd jego polscy pradziadkowie zostali wywiezieni w 1936 roku. Skończył studia na Państwowym Uniwersytecie Kokczetawskim na kierunku historia i geografia oraz religioznawstwo. Pracował jako nauczyciel historii w Niemiecko-Kazachskim gimnazjum Sankt-Lorenc oraz w gimnazjum w Kokczetawiu. W tym samym czasie pracował, jako ekspert w Centrum Pomocy Ofiarom Destrukcyjnych Ruchów Religijnych miasta Kokczetawia. Został wykładowcą w Instytucie Podwyższania Kwalifikacji w Kokczetawiu oraz ekspertem w Komitecie do Spraw Wyznań. Pracował także jako ekspert w Instytucie Badań Kościelnych oraz w Instytucie Analizy Polityki Państwowej i Religijnej w Łucku na Ukrainie. Obecnie piastuje stanowisko specjalisty w dziale naukowym w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Od lat udziela się społecznie w organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz deportowanych na Syberię. Jego film „Jestem Polakiem, czekam”, w trakcie przygotowania, będzie opowiadał o Krasnodolsku, polskiej wsi w Kazachstanie, starając się ukazać całość problemu tożsamości polskiej w Kazachstanie.


Express Australijski, Polish-Australian ExpressMAJA TROCHIMCZYK jest poetą, historykiem muzyki i fotografem, urodzoną w Polsce i mieszkającą w Kalifornii (www.trochimczyk.net). Wydała sześć książek o muzyce, dwa tomy wierszy i opracowała dwie antologie poezji. Setki jej artykułów i wierszy ukazały się w siedmiu językach, i prezentowała publikacje w ponad 70 konferencjach. Otrzymała stypendia i nagrody od Amerykańskiej Rady Badawczej Towarzystw Naukowych, Rady Badawczej Nauk Społecznych i Humanistycznych w Kanadzie, licznych uniwersytetów, miasta Los Angeles i polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest także szóstym Poetą- Laureatem Sunland- Tujunga (2010-2012), założycielem Moonrise Press, dyrektorem komunikacji w Polsko-Amerykańskim Towarzystwie Historycznym, a także członkiem wielu rad redakcyjnych i grup poezji. Jej najnowsza książka „Krojenie Chleba, Podręcznik na Przetrwanie dla Dzieci w 25 Wierszach” – jest pomnikiem świadectw niewypowiedzianego cierpienia, doświadczanego przez nieżydowskich Polaków w czasie wojny oraz po wojnie, pod rządami „socjalistycznego” reżimu.


Express Australijski, Polish-Australian ExpressJACEK WALASZCZYK jest funkcjonariuszem Komendy Głównej Policji w Warszawie, oficerem Policji, i wieloletnim pracownikiem Europejskiego Urzędu Policji – Europol w Hadze. Pasjonat i znawca dziejów Policji Państwowej, kolekcjoner pamiątek związanych z historią polskich formacji policyjnych I połowy XX wieku, a także twórca i administrator portalu, który ma służyć utrwalaniu i krzewieniu wiedzy historycznej na temat polskich formacji policyjnych pierwszej połowy XX wieku (www.policjapanstwowa.pl). Portal jest wyrazem troski o pielęgnowanie tradycji tychże formacji, ich upowszechnianie i kultywowanie w świadomości społeczeństwa. Jego zadaniem jest zebranie i opracowanie zbioru dokumentacji z zakresu historii Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, jak również innych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego funkcjonujących na ziemiach polskich w latach 1914-1945. Jest próbą zatrzymania w pamięci, ocalenia od zapomnienia pamiątek naszej przeszłości, cząstki naszego wspólnego narodowego dziedzictwa.