Inwestycje tracą na wartości. I co teraz?/Investments are falling in value. And what now?

Artykuł sponsorowany
Photo: GotCredit.com

Inwestycje tracą na wartości. I co teraz?

Niepokój. Nerwowe szukanie odpowiedzi. Wewnętrzna potrzeba podjęcia jakiejś decyzji. Może czas wycofać się? Telewizja ciągle mówi o stratach. Znajomi już sprzedali, a my? Ciągle sprawdzamy wartość i ciągle coraz gorszy wynik. Coś się szykuje…

To całkiem normalny proces myślenia jaki nas dręczy. Czasem rośnie powoli, a czasem przebiega bardzo szybko, nawet jeśli już długo inwestujemy i byliśmy w takich sytuacjach przedtem. To jest jak instynkt, którego niełatwo wykorzenić. Być może łatwiej jest się pogodzić z tym, że on po prostu zawsze będzie nam towarzyszył. Chęć zysku zawsze wywołuje emocje i dlatego straty nas denerwują.

Zanim posłuchamy rady naszych emocji, skonsultujmy się z logiką. Ona rozmawia ciszej, ale jej uzasadnienia zazwyczaj mają większy sens. To nas uspokoi.

Dlaczego inwestycje spadają na wartości?

Taka już jest ich natura. Muszą co jakiś czas spadać na wartości z dwóch powodów:

  1. Aby poprawić swoją prawdziwą wartość. Czasem zmiany w handlu czy polityce powodują utrudnienia co zwiększa koszta i ryzyko. Wtedy potrzeba czasu, żeby innowacja znów znalazła sposób na zwiększenie profitu.
  2. A czasem po prostu inni inwestorzy zaczęli płacić więcej za coś co nie było tyle warte i wreszcie się zorientowali, gdy liczba kupujących spadła. Gdy panikujący inwestorzy masowo wycofują swoje pieniądze i liczba sprzedających jest poważnie większa od kupujących, cena może pójść tylko w dół. Pamiętajmy, że jednak jest duża liczba nerwowych inwestorów, którzy nie mogą pohamować swoich emocji.

Czy w takim razie warto w ogóle inwestować?

Jak najbardziej. Gdyby tak nie było, inwestycje by w ogóle nie istniały i wszyscy gralibyśmy w konie. Tam przynajmniej nie trzeba tak długo czekać, aby zobaczyć rezultaty naszych zmagań.

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Zazwyczaj im więcej na siebie zarabia, tym wykazuje większe wahania. Nie jest istotne czy zysk w zeszłym roku był negatywny czy pozytywny. Najważniejsze jest abyśmy mieli więcej pozytywnych lat niż negatywnych i aby średnia jaką osiągamy zgadzała się z tym czego oczekiwaliśmy.

A skąd możemy o tym wiedzieć czego się spodziewać?

Przed rozpoczęciem czegokolwiek, zawsze należy zrobić rozeznanie w co inwestujemy i jak to będzie wyglądać. Jeśli nie mamy na to czasu lub trudno nam zrozumieć temat, zapłaćmy ekspertowi, aby to zrobił za nas. Najlepiej komuś z polecenia i o dobrej reputacji. Mamy pełno doradców finansowych czy doradców od kupowania nieruchomości, więc zasięganie porady nie jest aż takie trudne jak się może wydawać.

Jeśli kiedykolwiek znajdziemy się w sytuacji, gdzie jesteśmy zaskoczeni tym, że nasza inwestycja spadła na wartości, to znaczy, że nie zrobiliśmy wystarczającego rozeznania.

No dobrze, ale co teraz zrobić jak ta inwestycja już spadła?

Jeśli nie zrobiliśmy rozeznania przed zakupem, zróbmy to teraz. Bardzo szybko się dowiemy jak taka inwestycja się zachowuje i czy to co się z nią teraz dzieje jest normalną charakterystyką tej inwestycji. Zazwyczaj znajdziemy odpowiedź potwierdzającą, że wahania są naturalną funkcją.

Zastanówmy się również czy ma sens sprzedawać coś co spadło na wartości, jeśli nasze rozeznania pokazują, że ten spadek to naturalnie powtarzająca się cecha.

Być może warto spojrzeć na spadek wartości jako okazja, aby zakupić więcej po atrakcyjnej cenie?

Jak prawidłowo planować przyszłe inwestycje?

Przede wszystkim – rozeznanie.

Dopasujmy inwestycje do naszym planów i potrzeb. Niektóre inwestycje są zaprojektowane na dłuższe okresy czasu a niektóre na krótsze.

Rozłóżmy nasz kapitał na kilku lub kilkunastu inwestycjach, aby zmniejszyć ryzyko. Jeśli któraś z nich całkowicie upadnie, nie spowoduje to kompletnych strat, lecz tylko małe wgięcie w portfolio.

Przygotujmy plan, aby odświeżać inwestycje co jakiś czas. Jest nieuniknione, że niektóre będą rosły szybciej od innych. Pozwalając na to, aby jedna z nich zdominowała nasze portfolio zwiększa ryzyko. Pomyślmy co by się stało, gdyby nagle spadła gwałtownie na wartości.

Zróbmy mały test swoim emocjom. Jak bardzo nad nami panują. To pomoże nam wyznaczyć limit naszej tolerancji. Takie testy nazywają się „Risk profile exercise”. Można je znaleźć na internecie lub u doradcy finansowego.

Nauczmy się jeszcze jak system podatkowy będzie uszczuplał nasze zyski. Tutaj najczęściej nowi inwestorzy popełniają najwięcej błędów płacąc niepotrzebne podatki poprzez żle ustawione portfolio lub poprzez nieuważne transakcje. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które sprawdza dobry doradca finansowy i tutaj są zazwyczaj podejmowane najważniejsze decyzje.

Na koniec – nie bójmy się inwestować. Nie robiąc tego na pewno nie będziemy mieli zysku.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego artykułu, nie wahaj się z nami skontaktować.

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
michael@aptwealth.com.au 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au

Oświadczenie. Informacje zawarte w tym artykule pochodzą od Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) i mają wyłącznie charakter ogólny. Może nie być odpowiedni do twoich osobistych potrzeb, celów lub sytuacji finansowej. Okoliczności każdego inwestora są różne i powinieneś zasięgnąć porady od doradcy finansowego, który może rozważyć, czy strategie i produkty są odpowiednie dla ciebie.


Sponsored
Photo: GotCredit.com

Investments are falling in value. And what now?

Anxiety. Frantic search for answers. The inner need to make some decision. Maybe it’s time to retreat? TV constantly talks about losses. Friends have already sold, what about us? We are constantly checking the value and constantly seeing worse results. Something must be going on …

This is quite a normal thinking process that is tormenting us. Sometimes it builds up slowly, and sometimes it arrives very fast, even if we have been investing for a long time and have been in such situations before. It’s like an instinct that is not easy to root out. Perhaps it is simpler to accept that it will always be present. The desire for profit after all always evokes emotions and that is why the losses make us feel uneasy.

Before we listen to the advice of our emotions, let’s consult with logic. It is usually quieter, but its justifications tend to make more sense. It will calm us down.

Why are investments falling in value?

Such is their nature. They have to fall from time to time for two reasons:

  1. To re-adjust their true value. Sometimes changes in business or politics create difficulties, which increases costs and risks. Then it takes time for innovation to find a way to increase profits again.
  2. And sometimes too many investors started paying more for something that was not worth it in the first place and they finally realized when the number of buyers dropped. When panicking investors withdraw their money in large quantities and the number of sellers is significantly higher than the buyers, the price can only go down. We must remember, that there are large numbers of nervous investors who cannot control their emotions.

In this case is it even worth investing?

Of course. If this were not the case, investments would not exist and we would all be playing horses. Over there at least we do not have to wait so long to see the results of our decisions.

Each investment involves risks. Usually, the more they earn, the more they fluctuate in value. It is not important whether the profit last year was negative or positive. The most important thing is that we have more positive years than negative ones and that the average we achieve matches what we expected.

How can we know what to expect?

Before we start anything, we should always do some research on what we are planning to be investing in and what it will look like. If we do not have time for this or find it difficult to understand, let the expert do it for us. Best to employ someone who is recommended and who has a good reputation. There are plenty or financial advisors or real estate advisers, so finding advice is not as difficult as it may seem.

If we ever find ourselves in a situation where we are surprised that our investment has fallen in value, it simply means that we have not done enough research.

Okay, but what do we do now when this investment has already dropped?

If we did not do research before buying, let’s do it now. We will find out very quickly how such an investment behaves and if what is happening to it now is a normal characteristic of this type of investment. Most likely we will discover an answer confirming that the fluctuations are a natural function.

Let’s also consider whether it makes sense to sell something that has already fallen in value if our research shows that this decline is a naturally recurring feature.

Perhaps it is worth looking at a fall in value as an opportunity to buy more at an attractive price?

How to plan future investments correctly?

First of all – research.

Matching investments to our plans and needs. Some investments are designed for longer periods and some for shorter periods.

Spreading our capital across several investments to reduce the risk. If one of them fails completely, it will not cause complete loss, but only a dent in our portfolio.

Preparing a plan to refresh our investments from time to time. It is inevitable that some will grow faster than others. Letting one of them dominate our portfolio increases the risk. Let’s think what would happen if it suddenly fell sharply.

Stress testing our emotions. How much do they dominate us. This will help us set the limit of our tolerance. Such tests are called “Risk profile exercise”. You can find them on the internet or by contacting a financial adviser.

Learning how the tax system will affect our profits. Here, new investors tend to make the most mistakes by paying unnecessary taxes through a poorly setup portfolios or through careless transactions. This is one of the first things that a good financial adviser checks and here is where the most important decisions are usually made.

Finally – do not be afraid to invest. Without doing it, you will certainly not make a gain.

If you have any questions regarding this article, please do not hesitate to contact us.

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
michael@aptwealth.com.au 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au

 Disclaimer. The information in this article is provided by Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) and is of a general nature only. It may not be relevant to your personal needs, objectives or financial circumstances. The circumstances of each investor are different and you should seek advice from a financial planner who can consider if the strategies and products are right for you.