Inwestycje kontra nasze zachowanie/Market cycles and investor behaviour

Artykuł sponsorowany

Jeśli chodzi o inwestowanie, racjonalne podejście czasem jest wszystkim czego potrzeba aby osiągnąć sukces zarówno na krótkich, jak i długich odcinkach czasowych. Niestety, dla wielu z nas często istnieje “luka w zachowaniu” pomiędzy tym, co powinniśmy robić (podejście racjonalne) a tym, co faktycznie robimy (podejście nieracjonalne). Może się to zdarzyć, gdy pozwolimy, aby “błąd poznawczy” wkradł się i wpłynął na nasz proces podejmowania decyzji.

Mówiąc w skrócie, „błąd poznawczy” jest systematycznym błędem w rozumowaniu, ocenie, zapamiętywaniu lub innych procesach poznawczych, które mogą wystąpić z powodu jednej lub kombinacji kilku następujących czynności:

  • Zbyt wiele informacji. Na przykład możemy:

o Przychylać się w kierunku informacji, które potwierdzają nasze własne przekonania.

o Łatwiej rozpoznawać błędy u innych niż u nas samych.

  • Niewystarczające zrozumienie tematu. Na przykład możemy:

o Nałożyć nasz własny sposób myślenia i założenia na przeszłość i przyszłość.

o Postrzegać trendy lub wzorce nawet w przypadku bardzo ograniczonych danych.

  • Potrzeba szybkiego działania. Na przykład możemy:

o Sprzyjać natychmiastowej, zrozumiałej rzeczy przed naszymi oczami.

o Oceniać z punktu widzenia tego w co już zainwestowaliśmy nasz czas i wysiłek.

  • Ograniczenia pamięciowe. Na przykład możemy:

o Odrzucać szczegóły, aby utworzyć ogólniki.

o Przechowywać wspomnienia inaczej, w zależności od tego, jak je przeżyliśmy.

Teraz spójrzmy jaki wygląda to oddziaływanie pomiędzy nastrojami inwestorów a cyklami koniunkturalnymi różnych inwestycji.

Cykle koniunkturalne rynku inwestycyjnego i nastroje inwestorów

Biorąc pod uwagę dane historyczne, żadna inwestycja nie zapewnia najlepszych dochodów we wszystkich odcinkach czasu. W zależności od czynników ekonomicznych, politycznych i rynkowych różne inwestycje mają tendencję do wzrostu i spadku w różnym czasie. Przykład tego można zobaczyć poniżej.

Roczne zyski inwestycyjne*^ (%)
(Rok kalendarzowy kończący się 31-go grudnia)
  Rok
(2007 to 2017)
Typ inwestycji ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17  
Akcje (czyli papiery wartościowe) lokalne (Australijskie) 18 -40.4 39.6 3.3 -11.4 18.8 19.7 5 3.8 11.6 12.5  
Zagraniczne akcje -2.6 -24.9 -0.3 -2 -5.3 14.1 48 15 11.8 7.9 13.4  
Australijskie nieruchomości komercyjne -8.4 -54 7.9 -0.4 -1.5 33 7.1 27 14.3 13.2 5.7  
Zagraniczne nieruchomości komercyjne -25.3 -29.2 3.1 8.6 -0.7 21.2 19.9 32.1 13.6 4.9 0.2  
Australijskie obligacje 3.5 14.9 1.7 6 11.4 7.7 2 9.8 2.6 2.9 3.7  
Depozyt w banku 6.8 7.6 3.5 4.7 5 4 2.9 2.7 2.3 2.1 1.7  

*Vanguard Asset Class Tool. Data from Andex Charts Pty Ltd.

^ Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników.

Mając to na uwadze, trendy i wzorce pojawiają się w miarę upływu czasu. Co ważne, koncepcja cykli koniunkturalnych jest szeroko stosowana w celu wyjaśnienia tych tendencji lub wzorców oraz gdzie rynek inwestycyjny może znajdować się w danym momencie.

Krótko mówiąc, cykl koniunkturalny składa się z czterech faz. Patrząc na giełdę papierów wartościowych, fazy te można ogólnie zilustrować następująco:

  1. Ożywienie (rosnące ceny akcji)
  2. Rozkwit (najwyższe ceny akcji).
  3. Kryzys (spadające ceny akcji).
  4. Depresja (najniższe ceny akcji).

Kiedy jeden cykl się kończy, zaczyna się następny. Ponadto cykl koniunkturalny może trwać od tygodni do kilkunastu lat. Na przykład, ktoś kto kupuje i sprzedaje codziennie, może zobaczyć kilka pełnych cykli w ciągu jednego dnia, podczas gdy inwestor długoterminowy może zobaczyć jeden pełny cykl trwający 15-20 lat.

W związku z tym, niektórzy inwestorzy próbują wycelować w odpowiednią fazę, mając zamiar zainwestować, gdy ceny są niskie i sprzedać, gdy ceny są wysokie. Niestety, gdy powiążemy to z “luką w zachowaniu”, często inwestorom mogą się przydarzyć następujące fenomeny:

  • Krótka pamięć – nie rozpoznają cyklicznego charakteru rynków inwestycyjnych, albo zapominają, aby poczekać do końca obecnej fazy.
  • Mentalność „stadna” – wskakują w modę inwestycyjną, podążając za działaniami większej grupy, bez względu na to czy te działania są racjonalne, czy też nie.
  • Awersja do strat – tendencja do uniknięcia straty jest mocniejsza od chęci osiągnięcia zysku, ze względu na większą satysfakcję z uniknięcia straty. Czasami widzimy ludzi, którzy chętnie sprzedają inwestycje, które przyniosły zyski, ale utrzymują inwestycje, które straciły swoją wartość.
  • Optymistyczne nastawienie – zakładanie, że prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych rezultatów jest mniejsze niż u innych inwestorów. Skłonność do bycia optymistą niż realistą.

Jeśli takie zachowanie nie jest kontrolowane, może nie tylko wywoływać u nas emocje związane z upadkami i wzlotami, ponieważ przechodzą one przez etapy cyklu koniunkturalnego, ale może w końcu doprowadzić do pułapki „kupowania drogo i sprzedawania tanio”. Przykład tego można zobaczyć poniżej.

Kółko emocjonalne inwestora
kontra fazy koniunkturalne (papiery wartościowe)
  Faza koniunkturalna
  Ożywienie Rozkwit Kryzys Depresja
Ceny Rosnące Najwyższe Spadające Najniższe
Emocje 1. Brak zainteresowania

2.Niepewność

 3.Optymizm

4.Entuziazm

5.Euforia

 6.Pewność siebie

7.Zaprzeczenie

8.Strach

 9.Panika

10.Kapitulacja

11.Agonia

12. Depresja, itd.

Decyzja Obserwacja I czekanie Kupowanie Trzymanie Sprzedawanie

Uwaga: rynki inwestycyjne mogą być nieprzewidywalne. W związku z tym niezwykle trudno jest wybrać górną lub dolną część cyklu. Może to oznaczać, że nieuchwycenie najlepszych dni na rynku inwestycyjnym może mieć wpływ na długoterminowe wyniki portfolio inwestycyjnego. Mając to na uwadze, ważna jest strategia “kupowania i trzymania” oraz strategia osiągania „średniej ceny zakupu”.

Patrząc do przodu

Jeśli chodzi o inwestowanie, racjonalne podejście czasem jest wszystkim czego potrzeba, aby osiągnąć sukces. W związku z tym należy pamiętać o dobrych cechach zachowania inwestora. Na przykład:

  • Ustalanie jasnych i odpowiednich celów.
  • Rozłożenie inwestycji na różne typy, które uwzględnią

o Sytuację finansową, cele i zadania,

o Tolerancję na ryzyko i przedział czasowy, oraz

o Są odpowiednio zróżnicowane, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka wynikającego z koncentracji.

  • Przestrzeganie swojej strategii inwestycyjnej (i odizolowanie emocji) w czasach niepewności na rynku inwestycyjnym i powstrzymywanie się od kopiowania zachowania innych inwestorów.
  • Praca z zaufanym doradcą finansowym, który pomoże być na bieżąco ze wszystkim co ma wpływ na inwestycje w danym portfolio.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego artykułu, nie wahaj się z nami skontaktować.

Oświadczenie Informacje zawarte w tym artykule pochodzą od Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) i mają wyłącznie charakter ogólny. Może nie być odpowiedni do twoich osobistych potrzeb, celów lub sytuacji finansowej. Okoliczności każdego inwestora są różne i powinieneś zasięgnąć porady od doradcy finansowego, który może rozważyć, czy strategie i produkty są odpowiednie dla ciebie.

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
michael@aptwealth.com.au 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au