OSTATNIA WOLA NIE JEST NIEPODWAŻALNA

Artykuł sponsorowany

Zdarzenie jakim jest śmierć osoby bliskiej zwykle przychodzi niespodziewanie i jest zaskoczeniem nawet wówczas, gdy rodzina i przyjaciele liczą się z możliwością jej nadejścia z uwagi na ciężką chorobę. Mimo bólu oraz poczucia utraty bliskiej osoby, należy podjąć szereg działań o charakterze administracyjnym i prawnym. Część tych działań wiąże się ze wszystkim tym, co zmarły po sobie pozostawił. Jeżeli osoba zmarła sporządziła testament, dziedziczenie odbywa się na jego podstawie.

Spadkodawcy przysługuje swoboda co do rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci, zatem spadkobiercą może być dowolnie wybrana przez spadkodawcę osoba lub krąg osób. Czy jest to równoznaczne z tym, że gdy postanowienia testamentowe są niesprawiedliwe, nie można z tym nic zrobić i należy po prostu pogodzić się z decyzja zmarłego?

Niezupełnie.

Dochodzenie swoich praw jest zawsze czymś pożądanym z uwagi na nasze osobiste interesy jak również z uwagi na sprawiedliwość społeczną i nie stanowi tu wyjątku nawet tak delikatny przypadek jakim jest poddanie w wątpliwość ostatniej woli osoby zmarłej, z którą pozostawaliśmy w bliskiej relacji.   

PODWAŻENIE TESTAMENTU W NEW SOUTH WALES – CO TO ZNACZY I JAKIE SĄ DO TEGO PODSTAWY?

Prawo w NSW przewiduje możliwość zakwestionowania testamentu przez osoby, które mają w tym interes prawny. Najbardziej powszechne powody, dla których podważa się testamenty to przypuszczenie, że doszło do oszustwa, w tym sfałszowania testamentu, pozostawanie przez testatora w stanie nieświadomości i wywieranie presji przez osoby trzecie. Poniżej znajdą Państwo szczególne przypadki, które zgodnie z prawem stanowią podstawę do podważenia testamentu:

 • rażąca niesprawiedliwość postanowień zawartych w testamencie,
 • gdy członkowie rodziny znajdują się w potrzebie finansowej,
 • gdy zmarły pozostawił osoby, które były całkowicie lub częściowo zależne od niego finansowo,
 • gdy spadkodawca w chwili sporządzenia testamentu nie był świadomy tego co robi,
 • gdy wykonawca testamentu pozostaje pod niepożądanym wpływem osoby trzeciej podczas realizacji postanowień testamentowych, czego skutkiem jest wypaczenie woli osoby zmarłej.

KTO MOŻE KWESTIONOWAĆ TESTAMENT?

Aby moc zakwestionować testament osoby bliskiej należy wykazać przed sadem, że jest się osobą do tego uprawnioną. O ile nie będzie to skomplikowane w przypadku małżonka czy dzieci, osoby zaliczane do innych kategorii mogą napotykać trudności. Jeżeli zatem pozostawałeś w bliskiej osobistej relacji ze zmarłym lub prowadziłeś z osobą zmarłą wspólne gospodarstwo domowe i czujesz, że fakt, iż nie jesteś uwzględniony w testamencie stanowi rażące pokrzywdzenie twoich praw, sprawdź na jakiej podstawie możesz dochodzić swoich roszczeń.

Stosownie do postanowień Succession Act 2006, osobami uprawnionymi do podważenia testamentu mogą być:

 • osoba pozostająca w związku małżeńskim z testatorem w chwili jego śmierci,
 • osoba, z którą testator pozostawał w chwili jego śmierci w związku de-facto,
 • dzieci zmarłego testatora,
 • były małżonek zmarłego testatora,
 • osoba, która była w dowolnym czasie całkowicie lub częściowo uzależniona finansowo od zmarłego testatora,
 • wnuki zmarłego testatora lub osoba, która wraz ze zmarłym testatorem była członkiem tego samego gospodarstwa domowego,
 • osoba, z którą zmarły testator pozostawał w chwili jego śmierci w bliskiej osobistej relacji.

CZY KWESTIONOWANIE TESTAMENTU JEST SKOMPLIKOWANE?

Istnieje kilka procedur podważenia testamentu i choć mogą się one wydawać zawiłe, w praktyce nie musi tak być. Warto skonsultować się w tej sprawie z profesjonalistą, który przede wszystkim podpowie, czy mają Państwo prawo do wystąpienia z takim powództwem oraz pomoże ustalić na jakiej podstawie testament może być zakwestionowany i wykazać, że mają w tym Państwo interes prawny.

JAK DŁUGO TRWA CAŁA PROCEDURA?

Czas trwania całej procedury od momentu, gdy sprawie zostanie nadany bieg wynosi około 1-2 lat, przy czym w przypadku prostych spraw rozstrzygniecie następuje znacznie szybciej.

Warto tez wspomnieć, że możliwość wszczęcia procedury związanej z kwestionowaniem testamentu ograniczona została do 12 miesięcy od daty śmierci testatora, przy czym, jeżeli data śmierci nie jest znana, stosowny termin zostanie wskazany przez sąd.

JAKIE WIĄŻĄ SIĘ Z TYM KOSZTY?

Wysokość opłat związanych z procedurą podważenia testamentu ustalana jest indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania konkretnego przypadku. Jednakże Benefit Legal Lawyers może zaoferowac współpracę na zasadzie ‘No Win, No Fee’. Oznacza to, że wynagrodzenie przysługuje naszym prawnikom, dopiero wtedy, gdy sprawa zostanie zakończona pomyślnie. Wstępna konsultacja i omówienia Państwa sprawy dokonywane są bezpłatnie.

Skonsultuj się z prawnikiem Rafałem Roguszem z Benefit Legal Lawyers a dowiesz się jak wygląda cały proces realizowania prawa spadkobierców do spadku, jakie prawa Ci przysługują oraz jakie korzyści mogą przypaść Tobie.

Informacje zawarte w tym artykule pochodzą mają wyłącznie charakter ogólny i mogą nie być odpowiednie do Twoich osobistych potrzeb, celów lub sytuacji finansowej. Okoliczności każdej osoby są różne i powinieneś zasięgnąć porady prawnika, który może rozważyć, czy strategie i porady prawne są odpowiednie dla Ciebie

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga www.benefitlegal.com.au/category/blog/ i strony na facebook www.facebook.com/BenefitLegalLawyers/